ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 

การเปิดสอนของโรงเรียน

 พ.ศ. ๒๕๐๑ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

 พ.ศ. ๒๕๐๘ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

 พ.ศ. ๒๕๐๙ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 พ.ศ. ๒๕๓๑ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 พ.ศ. ๒๕๔๑ โรงเรียนอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิอวย-ส่งศรี เกตุสิงห์ เปิดสอน

     ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

 

โครงการพิเศษ

 

Copyright © 2013,โรงเรียนสวนบัว Design by: บ้านเว็บไซต์
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๑ ซอยพหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ User Online: 1 | Today: 74 | Total Visitors: 363,781