ข่าวสาร

การแจ้งศึกษาต่อ - ลาออกเรียน  ท่านผู้ปกครองนักเรียนทราบ

เพื่อความสะดวกในการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน  โรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะ
ให้นักเรียนศึกษาต่อที่อื่น  ให้ท่านผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอลาออกด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียน  ภายในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557  โดยโรงเรียนจะได้ออกเอกสารต่าง ๆ (รับหลังประกาศผลสอบ)  การแจ้งลาออกให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557  (กรุณาเขียนคำร้องพร้อมทั้งนำรูปถ่ายของนักเรียนใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนสวนบัวขนาด  1 นิ้ว จำนวน  3 รูป)   มิฉะนั้นท่านผู้ปกครองต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  และท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้นักเรียนศึกษาต่อทางโรงเรียนได้กำหนดวันมอบตัวและชำระค่าเล่าเรียน  ดังนี้

นักเรียนทุกระดับชั้นมอบตัว     วันที่ 24 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2557
                                        ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้เข้าชม : 1776


 

Copyright © 2013,โรงเรียนสวนบัว Design by: บ้านเว็บไซต์
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๑ ซอยพหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ User Online: 1 | Today: 9 | Total Visitors: 274,686